Všeobecné obchodní podmínky portálu Akciovkanawebu.cz

Všeobecné obchodní podmínky v této podobě jsou platné od 1. 7. 2014.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele služeb portálu Akciovkanawebu.cz se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

1. Definice pojmů používaných v obchodních podmínkách

Provozovatel – společnost Cognito.CZ, s. r. o. se sídlem Slovákova 11, 602 00 Brno IČ: 28388941 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59315. Den zápisu do 3. 7. 2008.

Uživatel – návštěvník webu, který provedl registraci služeb Portálu v jedné z nabízených variant.

Portál – je internetová aplikace (program) provozovaná na adrese www.akciovkanawebu.cz jež umožňuje vytvoření a provozování jednoduché internetové prezentace v rozsahu požadovaném Obchodním zákoníkem společně s dalšími rozšiřujícími službami.

2. Smlouva o poskytování služby

K uzavření smlouvy o poskytování služby mezi Uživatelem a Provozovatelem dochází v okamžiku odeslání registračních údajů Uživatele prostřednictvím objednávkového formuláře na Portálu.

3. Podmínky poskytování služby

Služba je poskytována Uživateli, který dokončí registraci s výběrem platného balíčku služby a souhlasí s obchodními podmínkami Provozovatele.

Služba je aktivní ode dne připsání dohodnuté částky za objednanou službu na účet Provozovatele s patřičnými náležitostmi (variabilní symbol platby) až do konce zvoleného předplaceného období.

Před koncem předplaceného období má Uživatel možnost prodloužit poskytování služby. Pokud si Uživatel neprodlouží objednanou službu, dojde ve dni následujícím po konci předplaceného období k ukončení poskytované služby.

4. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel se zavazuje po dohodnutou dobu zajišťovat provoz prezentace společnosti s daty, která do Portálu vložil Uživatel a v rozsahu, který odpovídá zvolené variantě služby.

Za tuto službu je Provozovatel oprávněn požadovat odměnu od Uživatele dle aktuálně platného ceníku.

Provozovatel garantuje Uživateli dostupnost Portálu v rozsahu minimálně 95 % provozní doby za kalendářní měsíc.

Provozovatel si vyhrazuje právo po předchozím ohlášení provést odstávku Portálu v nezbytném rozsahu pro aktualizaci operačního systému, případně pro aktualizaci aplikace.

O dobu předem ohlášené odstávky Portálu se nesnižuje doba dostupnosti Portálu.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky a ceny za poskytování služeb Portálu. O tomto záměru bude informovat Uživatele Portálu s dostatečným předstihem.

Provozovatel neodpovídá za obsah vložený Uživatelem do Portálu.

Pokud dojde ze strany Uživatele k hrubému porušení etických pravidel obsahem prezentace společnosti, je Provozovatel oprávněn ukončit provoz takové prezentace.

5. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel má právo pod jedním uživatelským účtem objednat si prostřednictvím Portálu službu v definované variantě pro jednu či více společností. Cena za službu je vždy vztažena k jedné prezentaci zvolené společnosti.

Uživatel si zvolí adresu prezentace buďto na doméně 3. řádu ve tvaru název.akciovkanawebu.cz nebo si pro provoz zvolí doménu druhého řádu (a to buď jím vlastněnou nebo požádá Provozovatele o registraci nové domény druhého řádu s koncovkou .czm která je v ceně balíčku Lepší web).
K jedné prezentaci společnosti má Uživatel možnost si zvolit ve vybraném platebním období právě jednu doménu.

Uživatel je povinen za řádné a včasné provedení služeb podle Smlouvy zaplatit Provozovateli odměnu podle aktuálního platného a účinného ceníku.

6. Cena a platební podmínky

Provozovatel nabízí Uživateli placené služby podle aktuálního platného ceníku. Uživatel platbu provádí bezhotovostně na účet Poskytovatele s určenou částkou a s uvedením variabilního symbolu platby.

7. Ochrana osobních údajů

Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

Uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm Provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje osobní údaje Uživatele neposkytnout jiným třetím subjektům.

Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli vlastní obchodní sdělení a to jen do doby, než Uživatel Provozovateli sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení Uživatel může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Provozovatelem a Uživatelem řeší obecné soudy.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.